REGULAMIN IMPREZY NA ORIENTACJĘ ŚWIĘTOKRZYSKA JATKA
7-8 sierpnia 2021r., Połaniec

 1. Organizator
 • Organizatorem imprezy jest:

Oxygen Łukasz Korzeniewski
tel. 505 27 55 28

 1. Termin i miejsce
 • 7-8 sierpnia 2021 r.
 • Baza rajdu: Szkoła Podstawowa w Połańcu, ul. Żapniowska 1
 • Szczegółowy program imprezy zostanie opublikowany w osobnym komunikacie, najpóźniej do dnia 30.06.2021 roku.
 1. Trasy
 • Trasa piesza 25 km (+/- 3 km) – TP 25 – limit czasowy 9 godzin.
 • Trasa piesza 50 km (+/- 5 km) – TP 50 – limit czasowy 13 godzin.
 • Trasa piesza 100 km (+/- 10 km) – TP 100 – limit czasowy 24 godziny.
 • Trasa rowerowa 50 km (+/- 5 km) – TR 50 – limit czasowy 7,5 godziny.
 • Trasa rowerowa 120 km (+/- 10 km) – TR 120 – limit czasowy 13,5 godziny.
 • Na trasach, mniej więcej w połowie dystansu przewidziany jest punkt odżywczy. Punkt może być samoobsługowy.
 • Trasy są wyznaczone w postaci punktów kontrolnych oznaczonych lampionami o wymiarach 30x30cm wyposażonych w elementy odblaskowe.
 • Trasy wyznaczone są na terenach publicznych. Obowiązkiem startujących jest zastosowanie się do obowiązujących przepisów prawa (w tym o Ruchu Drogowym).
 • Droga pomiędzy punktami nie jest ustalona i zależy jedynie od woli zawodników.
 • Faktycznie pokonany dystans może różnić się od podanego powyżej.
 • Długości tras są liczone wzdłuż przejezdnych/przebieżnych elementów liniowych istniejących na mapie.
 • Charakter terenu: teren przeważnie płaski, częściowo zalesiony, podłoże zróżnicowane, głównie lasy, łąki, tereny uprawne. Na całym terenie sieć dróg, ścieżek polnych oraz leśnych.
 • Skala mapy 1:50 000. Mapa autorstwa Wydawnictwo Compass.
 1. Klasyfikacja
 • Klasyfikacja i weryfikacja punktów odbywa się wyłącznie na podstawie karty startowej. Zagubienie lub zniszczenie karty uniemożliwiające potwierdzenie obecności na punktach kontrolnych skutkuje niesklasyfikowaniem.
 • Każdy zawodnik powinien osobiście odwiedzić każdy z punktów kontrolnych i potwierdzić to w odpowiedni sposób na karcie startowej. W przypadku tras rowerowych dotarcie na punkt kontrolny bez roweru może skutkować karą czasową lub dyskwalifikacją.
 • Kolejność zaliczania punktów kontrolnych na wszystkich trasach jest dowolna.
 • Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć co najmniej 3 punkty kontrolne.
 • Zasady klasyfikacji zawodników, w kolejności:
 • liczba zaliczonych punktów kontrolnych,
 • w przypadku takiej samej liczby zaliczonych punktów kontrolnych – czas zawodnika na mecie.
 1. Rezygnacja w trakcie zawodów
 • W przypadku wycofania się zawodnika z rywalizacji zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatora.
 • Organizator nie odpowiada za uczestnika, który się wycofa. Uczestnik sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów. W szczególnych przypadkach możliwy jest transport zawodnika do bazy zawodów za dodatkową opłatą w wysokości 20 złotych.
 1. Limit czasu
 • Za przekroczenie limitu czasu o każde rozpoczęte 5 minut, liczba zaliczonych punktów kontrolnych zostaje pomniejszona o 1 PK.
 • Zawodnik ma obowiązek samodzielnego kontrolowania limitu czasu dla swojej trasy.
 • Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów uczestnikom, którzy po upływie limitu czasu pozostaną na trasie.
 1. Dyskwalifikacje

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika:

 • w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
 • w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 1. Nagrody
 • Dyplomy i ewentualne nagrody rzeczowe zostaną przyznane dla trzech najlepszych kobiet i mężczyzn na każdej trasie. Każdy sklasyfikowany zawodnik otrzyma na mecie oryginalny medal potwierdzający uczestnictwo w zawodach.
 1. Uczestnictwo

Uczestnikiem może być osoba, która:

 • zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego treść,
 • wypełniła formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.jatka.eu (tylko do 04.08.2021 r.) lub w Biurze Zawodów,
 • podpisała oświadczenie o udziale w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 • dokonała stosownej opłaty startowej – przelewem na konto organizatora bądź gotówką w bazie rajdu,
 • osoba poniżej 18. roku życia musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w imprezie,
 • osoba poniżej 16. roku życia może wziąć udział w imprezie tylko pod stałą opieką osoby, która ukończyła 21 lat.
 1. Opłaty startowe

Wysokość opłaty startowej wynosi:

 piesza 25 / rowerowa 50piesza 50 i 100 / rowerowa 120
Przelewem do 30 czerwca 2021r.70 zł80 zł
Przelewem do 4 sierpnia 2021r.80 zł90 zł
Gotówką w biurze zawodów100 zł110 zł

Mieszkańcy Miasta i Gminy Połaniec mają prawo do zniżki w wysokości 30% opłaty startowej (opłacają 70% obowiązującej opłaty startowej)

Dane do przelewu:
Łukasz Korzeniewski
04 1160 2202 0000 0003 1947 4985

W tytule przelewu prosimy dopisać „Świętokrzyska Jatka”, imię i nazwisko uczestnika oraz rodzaj trasy.

11. Wyposażenie

 • Wyposażenie zabronione
  1. mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów
  2. nawigacja GPS używana w celu innym niż rejestracja (tracking) pokonywanej trasy
 • Wyposażenie obowiązkowe
  1. telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu organizatora
  2. folia NRC
  3. dokument tożsamości
  4. latarka, najlepiej czołówka (obowiązkowa na trasach TP 100/TR120, zalecana na pozostałych)
 • Wyposażenie zalecane
  1. kompas
  2. apteczka
  3. zapas prowiantu
  4. odpowiednia odzież i nakrycie głowy

   12. Świadczenia
 • dwa noclegi w bazie rajdu (uczestnicy powinni posiadać własne karimaty i śpiwory),
 • szatnie, toalety, prysznice w bazie rajdu,
 • wrzątek do celów spożywczych,
 • posiłek regeneracyjny i napoje na mecie,
 • kolorowa mapa wraz z opisem trasy i zaznaczonymi punktami kontrolnymi,
 • karta startowa,
 • nagrody oraz pamiątkowy medal uczestnictwa.

13. Rezygnacja przed startem i zwrot opłat

Zawodnik ma prawo do rezygnacji ze startu i domagania się zwrotu opłaty startowej pomniejszonej o 20% opłaty manipulacyjnej, najpóźniej do dnia 01.08.2021r.

 1. Procedura w razie wypadku
  1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innym zawodnikom w razie wypadku. Konsekwencją nie udzielenia pomocy jest dyskwalifikacja.
  2. Zawodnicy w pierwszej kolejności zobowiązani są do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym i jeśli to niezbędne zawiadomienia odpowiednich służb ratowniczych.
  3. Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania organizatora o wypadku.
  4. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe utracą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorami, zawodnicy na „własną rękę” organizują pomoc medyczną, jednocześnie w jak najkrótszym czasie informują biuro rajdu o zaistniałej sytuacji i poczynionych krokach.
  5. Zawodnikom udzielającym pomocy, którzy nie ulegli wypadkowi zostanie przyznany bonus czasowy od Organizatorów.
  6. Ważne numery telefonów oraz adresy znajdować się będą w informacjach dla zawodników.
 2. Zakazy i obowiązki
 • Obowiązuje zakaz używania urządzeń nawigacji satelitarnej w celu innym niż rejestracja (tracking) pokonywanej trasy. Złamanie tego postanowienia będzie skutkować dyskwalifikacją.
 • Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 • Obowiązuje zakaz korzystania ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 • Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych jest niedozwolone i karane dyskwalifikacją.
 • Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi. Pozostawienie śmieci w miejscu do tego niewyznaczonym karane będzie dyskwalifikacją.

  16. Protesty
 • Uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje uwagi i protesty dotyczące wyników imprezy do 3 dni od momentu ukazania się wyników wstępnych na stronie internetowej imprezy. Po rozpatrzeniu wszystkich protestów, wyniki będą uznawane za oficjalne i ostateczne.

  17. Wyniki

 • Wyniki zawodów zostaną ogłoszone na stronie internetowej zawodów (www.jatka.eu)
 • Organizator poda wyniki wstępne w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia rywalizacji.
 • Wyniki oficjalne powinny pojawić się nie później niż 2 tyg. po zakończeniu zawodów.

  18. Postanowienia końcowe
 • Impreza odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji trasy i godziny startu lub wydłużenia limitu czasowego w przypadku niesprzyjających okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników.
 • Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na start, tracą prawo do opłaty startowej i świadczeń.
 • Organizator zapewnia uczestnikom grupowe ubezpieczenie NNW na czas trwania rywalizacji sportowej.
 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów prawa podczas pokonywania trasy.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników oraz osób trzecich.
 • W przypadku stwierdzenia przez zawodnika sytuacji na trasie, która może stanowić zagrożenie dla innych zawodników zobowiązany jest on do powiadomienia o tym fakcie Organizatora.
 • Zgłoszenie po 25 lipca 2021 roku nie gwarantuje pełnego pakietu świadczeń.
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje oraz żywność w napotkanych po drodze sklepach.
 • Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, data urodzenia i miejscowość podane w zgłoszeniu) oraz na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.