REGULAMIN IMPREZY NA ORIENTACJĘ

JATKA 11
20 maja 2023r., Gmina Nowiny

1. Organizator

 • Organizatorem imprezy jest:

Oxygen Łukasz Korzeniewski
NIP 949 207 31 03
tel. 505 27 55 28

2. Termin i miejsce

 • 19-21 maja 2023r.
 • Baza rajdu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, ul. Gimnazjalna 1, 26-052 Sitkówka
 • Szczegółowy program imprezy jest dostępny na stronie zawodów www.jatka.eu

3. Trasy

 • Trasa piesza rodzinna 10 km (+/- 2 km) – TP 10 – brak limitu czasowego, najpóźniej można przybyć na metę o godz. 19:00.
 • Trasa piesza 25 km (+/- 3 km) – TP 25 – limit czasowy 9 godzin.
 • Trasa piesza 50 km (+/- 5 km) – TP 50 – limit czasowy 13 godzin.
 • Trasa rowerowa 50 km (+/- 5 km) – TR 50 – limit czasowy 9 godzin.
 • Trasa rowerowa 120 km (+/- 10 km) – TR 120 – limit czasowy 13 godzin.
 • Na trasach TP 25, TP 50, TR 50, TR 120, mniej więcej w połowie dystansu przewidziany jest punkt odżywczy. Punkt może być samoobsługowy.
 • Trasy są wyznaczone w postaci punktów kontrolnych oznaczonych lampionami o wymiarach 30x30cm wyposażonych w elementy odblaskowe.
 • Trasy wyznaczone są na terenach publicznych. Obowiązkiem startujących jest zastosowanie się do obowiązujących przepisów prawa (w tym o Ruchu Drogowym).
 • Droga pomiędzy punktami nie jest ustalona i zależy jedynie od woli zawodników.
 • Faktycznie pokonany dystans może różnić się od podanego powyżej.
 • Długości tras są liczone wzdłuż przejezdnych/przebieżnych elementów liniowych istniejących na mapie.
 • Charakter terenu: teren pagórkowaty, częściowo zalesiony, podłoże zróżnicowane, głównie lasy (przeważnie dobrze przebieżne), łąki, tereny uprawne. Na całym terenie sieć dróg, ścieżek polnych oraz leśnych.
 • Skala mapy 1:50 000. Mapa autorstwa Wydawnictwo Compass.

4. Klasyfikacja

 • Klasyfikacja i weryfikacja zaliczenia punktów odbywa się wyłącznie na podstawie karty startowej. Zagubienie lub zniszczenie karty uniemożliwiające potwierdzenie obecności na punktach kontrolnych skutkuje niesklasyfikowaniem.
 • Każdy zawodnik powinien osobiście odwiedzić każdy z punktów kontrolnych i potwierdzić to w odpowiedni sposób na karcie startowej.
 • Kolejność zaliczania punktów kontrolnych na wszystkich trasach jest dowolna.
 • Aby zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć co najmniej 3 punkty kontrolne. Na trasie rodzinnej to kryterium nie obowiązuje: wystarczy zaliczyć minimum 1 punkt kontrolny.
 • Zasady klasyfikacji zawodników, w kolejności:
 • liczba zaliczonych punktów kontrolnych,
 • w przypadku takiej samej liczby zaliczonych punktów kontrolnych – czas zawodnika na mecie.

5. Rezygnacja w trakcie zawodów

 • W przypadku wycofania się zawodnika z rywalizacji zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatora. Preferowany sposób informacji: SMS do organizatora (nr telefonu widoczny w regulaminie oraz na mapie)
 • W przypadku wycofania z rywalizacji, uczestnik sam zapewnia sobie środek transportu do bazy zawodów. W szczególnych przypadkach możliwy jest transport zawodnika do bazy zawodów za dodatkową opłatą w wysokości 20 złotych.

6. Limit czasu

 • Za przekroczenie limitu czasu o każde rozpoczęte 5 minut, liczba zaliczonych punktów kontrolnych zostaje pomniejszona o 1 PK.
 • Zawodnik ma obowiązek samodzielnego kontrolowania limitu czasu dla swojej trasy.
 • Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów uczestnikom, którzy po upływie limitu czasu pozostaną na trasie.

7. Dyskwalifikacje

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika:

 • W przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku,
 • W przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu. W szczególności za zaśmiecanie trasy.

8. Nagrody

 • Każdy sklasyfikowany zawodnik otrzyma na mecie oryginalny medal potwierdzający uczestnictwo w zawodach.
 • Dyplomy i ewentualne nagrody rzeczowe zostaną przyznane dla trzech najlepszych kobiet i mężczyzn na każdej trasie za wyjątkiem trasy rodzinnej.
 • Każdy uczestnik trasy rodzinnej otrzyma dyplom uczestnictwa w zawodach oraz drobną niespodziankę za udział w zawodach. Z założenia udział w imprezie na trasie rodzinnej nie wiąże się z rywalizacją sportową.

9. Uczestnictwo

Uczestnikiem może być osoba, która:

 • zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego treść,
 • wypełniła formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.jatka.eu (tylko do 17.05.2023 r.) lub w Biurze Zawodów,
 • podpisała oświadczenie o udziale w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 • dokonała stosownej opłaty startowej – przelewem na konto organizatora bądź gotówką w bazie rajdu,
 • osoba poniżej 18. roku życia musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w imprezie,
 • osoba poniżej 16. roku życia może wziąć udział w imprezie tylko pod stałą opieką osoby, która ukończyła 21 lat.

10. Opłaty startowe

 • Wysokość opłaty startowej wynosi:

rodzinna 10piesza 25 / rowerowa 50piesza 50 i 100 / rowerowa 120
Przelewem do 30 kwietnia 2023 r.40 zł80 zł90 zł
Przelewem do 17 maja 2023r.40 zł100 zł110 zł
Gotówką w biurze zawodów50 zł120 zł130 zł
 • Po północy 17 maja 2023 r. nie będzie możliwe zgłoszenie się poprzez stronę internetową, jedynie w piątek i sobotę w biurze zawodów, w godzinach działania biura.
 • Mieszkańcy Gminy Nowiny mają prawo do zniżki w wysokości 20% opłaty startowej (opłacają 80% obowiązującej opłaty startowej).
 • Dane do przelewu:

  Łukasz Korzeniewski
  04 1160 2202 0000 0003 1947 4985

  W tytule przelewu prosimy dopisać „Jatka Nowiny”, imię i nazwisko uczestnika oraz rodzaj trasy.

11. Wyposażenie

 • Wyposażenie zabronione
  • mapy inne niż zapewnianie przez Organizatorów
  • nawigacja GPS używana w celu innym niż rejestracja (tracking) pokonywanej trasy
 • Wyposażenie obowiązkowe
  • telefon komórkowy z zapisanym nr telefonu organizatora
  • dokument tożsamości
 • Wyposażenie zalecane
  • kompas
  • latarka, najlepiej czołówka
  • apteczka
  • zapas jedzenia i picia
  • odpowiednia odzież i nakrycie głowy
  • folia NRC

12. Świadczenia

 • dwa noclegi w bazie rajdu (uczestnicy powinni posiadać własne karimaty i śpiwory),
 • szatnie, toalety, prysznice w bazie rajdu,
 • wrzątek do celów spożywczych,
 • posiłek regeneracyjny i napoje na mecie,
 • kolorowa mapa wraz z opisem trasy i zaznaczonymi punktami kontrolnymi,
 • karta startowa,
 • pamiątkowy medal uczestnictwa.

13. Rezygnacja przed startem i zwrot opłat

 • Zawodnik ma prawo do rezygnacji ze startu i domagania się zwrotu opłaty startowej bez podania przyczyny, najpóźniej do dnia 17.05.2023 r.
 • Po tym czasie opłata startowa nie podlega zwrotowi.

14. Procedura w razie wypadku

 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innym zawodnikom w razie wypadku. Jeśli to niezbędne, zawiadomienia odpowiednich służb ratowniczych. Konsekwencją nie udzielenia pomocy jest dyskwalifikacja.
 • Zawodnikom udzielającym pomocy, którzy nie ulegli wypadkowi zostanie przyznany bonus czasowy od Organizatorów.
 • Zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania organizatora o wypadku.
 • Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe utracą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorami, zawodnicy na „własną rękę” organizują pomoc medyczną, jednocześnie w jak najkrótszym czasie informują biuro rajdu o zaistniałej sytuacji i poczynionych krokach.
 • Ważne numery telefonów oraz adresy znajdować się będą w informacjach dla zawodników.

15. Zakazy i obowiązki

 • Obowiązuje zakaz używania urządzeń nawigacji satelitarnej w celu innym niż rejestracja (tracking) pokonywanej trasy.
 • Niedozwolone jest korzystanie z innych map niż te, które wręczy Organizator, pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych i szkółkach leśnych.
 • Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom, świadome wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych jest niedozwolone i karane dyskwalifikacją.
 • Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi. Pozostawienie śmieci w miejscu do tego niewyznaczonym karane będzie dyskwalifikacją.

16. Protesty

 • Uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje uwagi i protesty dotyczące wyników imprezy do 3 dni od momentu ukazania się wyników wstępnych na stronie internetowej imprezy. Po rozpatrzeniu wszystkich protestów, wyniki będą uznawane za oficjalne i ostateczne.

17. Wyniki

 • Wyniki zawodów zostaną ogłoszone na stronie internetowej zawodów (www.jatka.eu)
 • Organizator poda wyniki wstępne w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia rywalizacji.
 • Wyniki oficjalne powinny pojawić się nie później niż 2 tyg. po zakończeniu zawodów.

18. Postanowienia końcowe

 • Impreza odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji trasy i godziny startu lub wydłużenia limitu czasowego w przypadku niesprzyjających okoliczności zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników.
 • Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na start, tracą prawo do opłaty startowej i świadczeń.
 • Organizator zapewnia uczestnikom grupowe ubezpieczenie NNW na czas trwania rywalizacji sportowej.
 • Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów prawa podczas pokonywania trasy.
 • W przypadku stwierdzenia przez zawodnika sytuacji na trasie, która może stanowić zagrożenie dla innych zawodników zobowiązany jest on do powiadomienia o tym fakcie Organizatora.
 • Zgłoszenie po 17 maja 2023r. roku nie gwarantuje pełnego pakietu świadczeń.
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje oraz żywność w napotkanych po drodze sklepach.
 • Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, data urodzenia i miejscowość podane w zgłoszeniu) oraz na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach.